شماره حساب های شرکت

بانک ملت
شماره حساب : ۵۲۱۰۱۰۹۵۰۴
شماره شبا : IR64 0120 0000 0000 5210 1095 04
شماره کارت : ۶۱۰۴ ۳۳۷۸ ۴۲۲۶ ۶۴۳۰۹

بانک انصار :
شماره حساب : ۲۰۳۹ ۰۴۳ ۱۰۱۹۳۱۰۱۰۰۱
شماره شبا : IR23 0630 2039 0431 0193 101001